> Ortodontik tedavi nedir ve hangi rahatsizliklarin giderilmesi için uygulanır?

Ortodontik tedavi, dislerdeki ve cenelerdeki yapisal bozuk-luklan düzelten, dis hekimliginde "ortodonti bölümü" ola-rak avn bir uzmanhk dah gerektiren bir tedavi vöntemidir. Çenelerin kafa kaidesine göre normalden daha ileri veya geride olmasi, vatay vönde bakildiginda dar cene vapisi veya asimetrik geligim yapist varsa bunlarm iskeletsel tedavisi ortodontik tedavi kapsamindadir. Avrica caprasiklik. aralk-I yapi, derin kapamis veya agk kapans gibi dislerin kapanis bozukluklar da vine ortodontik tedavi kapsaminda düzel-tilmesi gereken durumlardandir.

> Ortodonti uzmanlar bir hastanin ortodontik tedaviye ihtiyacı olup olmadiginı nasil belirliyor?

Muavene strasinda hastalarimizdan belli bilgiler ve kavitlar alryoruz. Agi içi olçüler. fotograflar ve gerekli röntgenler almivor. Röntgen analizleri, klinik bulgularla beraber de-gerlendirilerek problem tespit ediliyor. En sik aldigimiz görüntüleme vöntemleri, tüm dislerin bir arada göründügü panoramik radyografi ile sefalometrik film dedigimiz yan kafa filmidir. Belli durumlarda bunlara ek olarak tomografi görüntüsi de gerekli olabilmektedir.

> Ortodontik tedavi için geleneksel tedaviler yerine seffaf plak tercih etmenin avantajları nelerdir ?

Seffaf plak vönteminin dis teli tedavisine göre öncelikle daha estetik bir görünüm summast en büyük avantajlarin-dan birisi olup önemli bir tercih sebebidir. Bunun vaninda tellerin acitmasi, braketlerin kopmasi gibi acil kontrol ge-rektiren durumlar bu tedavide vasanmaz. Avrica geleneksel vönteme göre, daha uzun arahklarda hekim kontrolleri va-pilabilir: Kontrol perivotlam tel tedavisinde 4-6 hafta iken seftaf plaklarda bu sure 6-8 hafta ve hatta bazen daha uzun tutulabilir. Diger vandan geleneksel vöntemlerde kullan-lan tellerin alt ve braketlerin kenarlar ivi temizlenemez. plak birakalirsa dis mines üzerinde demineralizasyon yani cözünme ile beraberinde kahe lekeler ortaya sikabilir. Bu nedenle özellikle dis teli tedavisinde hastalarmiz daha özenli ve uzun süreli dis firçalamalar gerekmektedir. Oysa telsiz dis tedavisi olarak da bilinen seffaf plak tedavisinde, plaklarm cikanlabilmesi dislerin fircalanmasini oldukça kolavlastirmaktadir. Bu plaklar dügün, mezuniyet gibiözel günlerde de cikarlabilir. Böylece kisi hem tedavisini yarim birakmamis olur hem de görüntüsünü etkileven bir durum yasamar. Yemeklerde gikarilabilir olmast ise yeme-içme kisitlamalarmi ortadan kaldinir, tel tedavisindeki sert ve yapiskan vivecek ve asitli icecekler vasag seffaf plak teda-visinde bulunmuvor:

> Seffaf plak tedavisiyle disler nasil düzeliyor?

Selfaf plak tedavisi icin dijital age ici taravicilar vardimivla hastalarmvin agi ici ölçülerini alivoruz. Bununla beraber gerekli fotograflan ve röntgenleri de alyoruz. Seffaf plak te-davisini planlamak icin seftaf plaklar üreten markan yazi-hmma bu kavitlan vüklüvoruz. Sonrasida teknisvenin ka-baca olusturduéu tedavi planlamasini. hekim olarak biz de gerekli düzenlemeleri vaparak tamamlivoruz. 'Tedavi plan-lamas hekim ve hasta tarafindan onavlandiktan sonra sef-faf plaklarm üretimine gecilivor: Plaklar elimize ulastiktan sonra ilk randevuda dislerin üzerine seffaf plaklarm tutucu atasmanlarimi verlestirivoruz. Bu atasmanlar: dis renginde olan, dise uygulanacak kuvvetin vönünü belirleven tutucu-lard: Plaklar takaldi@ zaman bu atasmanlarm vardimila istenilen kuvvet dislere tam olarak iletilebilmektedir: Her hastamin ihtiyacia gore, yani dis hareketlerinin zorluguna göre plak sayist degisebilmektedir: 'Tedavi boyunca genellik-le 10 günde bir seklinde degisim ile plaklar düzenli olarak yenilenir ve her plak disleri bir sonraki adma hazirlayarak final konumlarma götürür.

> Seffaf plak tedavileri tüm ortodontik vakalar için uygun mU?

Günümüzde seffaf plak teknolojisinin cok gelismis olmast savesinde tüm vakalarda bu tedavi sistemini kullanivorus.. Cene amelivati ihtivaci olan hastalarimi/da dahi ortodontik hazirhklar seffaf plak tedavisi ile yapabiliyoruz. Geleneksel vöntemde de oldugu gibi özellikle çok zorlu olan dis hare-ketlerinde plak tedavisi sürecinde mini vida gibi yardime araclardan destek alarak tedavimizi istedigimiz gibi yürüte-bilivoruz.

> Tedavinin tamamlanmasi genellikle ne kadar sürüyor?

Sürec, her hastamiza göre degiskenlik gösterivor. Hafif problemlerde sikhkla dört ay veterlivken orta siddetli vaka-larda bir vih buluvor.

> Hastalarin ne siklikla kontrollere gitmesi gerekiyor?

Seffaf plak tedavisinde, geleneksel vönteme göre kontrol sikhiklan daha azdir. Geleneksel yöntemde; tel degisimi, elastik degisimi, batma veya acitma yapan verlerin düzel-timi, kopan braket varsa tekrar vapistilmasi gibi durum-lardan dolay hastalarmiz ayda bir görmemiz. gerekiyor. Ancak seffaf plak tedavisinde hastalarmiza iki avda bir gör-memiz veterli oluvor. Sehir disinda ve yurt disinda vasavan hastalarmizda ara kontrolleri online görüsmeler ve uygu-lamava vüklenilen fotograflarmin takibivle vapabilivoruz. Bu savede 6-8 ay kadar kontrole cagormadigimiz durumlar olabilivor. Bu gibi uzun arahklarda hastalarmiza kullana-caklan kadar plaklarmi teslim edivoruz.

> Yetiskinlerde hangi ortodontik sorunlar yaygindir, seffaf plaklar bu sorunlari çözebiliyor mu?

Yetiskin hastalarmizin en sik belirttigi sorunlar; caprasik hik ve ileri itimli dislerin varhg oluyor: Bu problemler seftaf plaklarla oldukça hizh bir sekilde cözülebilmekte.

> Çocuklarda sik görülen ortodontik sorunlar nelerdir ve bunlar seffaf plaklarla düzeltilebilir mi?

Cocuk hastalarmizda en sik ver darhig sebebivle dislerde sürme bozukluklan ile karsilasabilivoruz. Sellaf plak teda-visi ile cenelerde disleri hareket ettirerek dis arkini genislet-mek ve dislere ihtiyaci olan veri saglavarak, daimi dislerin dogru verde ve pozisvonda sikmalarms saglivoruz. Bazen daimi disler n bölgede ters kapanista gikarak alt cenenin kaymasia sebep olabilmektedir: Bu gibi durumlar, alt ce-nenin asimetrik gelismesine sebep olacagi için mutlaka dü-zeltilmesi gereken acil durumlardandir: Seflaf plak sistemi ile de kolayhkla cözülmektedir. Heri itimli (firlak) üst dislere sahip cocuk hastalarmizda ise travmaya karst dislerin kurtl-ma riskini azaltmak önemli, erken düzeltilmesi gereken bir durumdur ve vine seffaf plaklarla düzeltilebilmektedir:

> Hamilelik sirasinda/emzirme döneminde seffaf plaklarla ortodontik tedavi yapilabilir mi?

Emzirme tüm ortodontik tedavi vöntemlerinde oldugu gibi seffaf plak tedavisine de engel bir durum degildir: 'Tedavi sü-recinde hamilelik durumu da vine tedavivi vanda birakmay gerektirecek bir durum degildir.

> Seffaf plaklarla ortodonti, cene eklemi bozukluklarinin tedavisinde de kullanilabiliyor mu?

Cene eklemi bozukluklarim tedavisinde eklem splinti de-digimiz cok daha kalin ve sert vapida apareyler kullaniyo-ruz. Hastamida eger bir eklem problemi varsa geleneksel veya selfaf plak yöntemi fark etmeksizin ilk olarak eklem splinti ile bashvoruz.